Όροι Χρήσης

  • Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις αποτελούν το σύνολο της συμφωνίας μεταξύ της jobcarrier.gr και του χρήστη/επισκέπτη (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) όσον αφορά στην παρούσα ιστοσελίδα. Οποιαδήποτε χρήση της ιστοσελίδας μας τεκμαίρεται τη συναίνεσή και αποδοχή σας προς τους κάτωθι αναλυτικά αναφερόμενους Όρους και Προϋποθέσεις συμπεριλαμβανομένης και της Πολιτικής Απορρήτου καθώς και προς οποιεσδήποτε αλλαγές ή τροποποιήσεις αυτών στις οποίες τυχόν προβούμε στα πλαίσια πάντοτε της νομιμότητας, της καλής πιστής και των συναλλακτικών ηθών. Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις καλύπτουν το σύνολο των υφιστάμενων υπηρεσιών που παρέχει η jobcarrier.gr καθώς και οποιεσδήποτε νέες θελήσει να συμπεριλάβει στην ιστοσελίδα της. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χρήση της παρούσης ιστοσελίδας αποτελεί η δέσμευση εκ μέρους του χρήστη/επισκέπτη ότι δεν θα χρησιμοποιηθεί αυτός για οποιονδήποτε παράνομο σκοπό. Σε περίπτωση αντιρρήσεων του χρήστη/επισκέπτη με οποιοδήποτε σημείο/α της ιστοσελίδας παρακαλείται όπως δεν προβεί σε χρήση αυτού, ενθαρρύνεται δε, όπως επικοινωνήσει μαζί μας προκειμένου να μας γνωστοποιήσει τις ενστάσεις του προκειμένου να εκτιμηθούν από την Εταιρεία μας. Η παραμονή του χρήστη στις σελίδες του παρόντος δικτυακού τόπου καθώς και η αξιοποίηση οποιασδήποτε πληροφορίας παρέχεται μέσα από αυτές τις σελίδες συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων.
  • Η ιστοσελίδα jobcarrier.gr, απευθύνεται σε άτομα που αναζητούν εργασία και σε εργοδότες που αναζητούν υποψήφιους εργαζομένους. Η χρήση των υπηρεσιών jobcarrier.gr, είναι διαθέσιμη μόνο για ενήλικους που ενεργούν για τον εαυτό τους ή ως νόμιμοι εκπρόσωποι εταιρειών, με σκοπό την αναζήτηση θέσης εργασίας ή προσωπικού αντίστοιχα. Κάθε είδους επικοινωνίας που αναπτύσσεται μέσω των υπηρεσιών του jobcarrier.gr, οφείλει να κινείται στο πλαίσιο αυτό. Οι υποψήφιοι εργαζόμενοι δικαιούνται να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες της ιστοσελίδας jobcarrier.gr, μόνο για την προσωπική τους αναζήτηση εργασίας . Συμφωνούν δε, ότι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για το περιεχόμενο οποιουδήποτε εγγράφου τοποθετήσουν στην ιστοσελίδα jobcarrier.gr, για την πιστότητα οποιουδήποτε προσωπικού στοιχείου αναρτήσουν στην ιστοσελίδα και για οποιοδήποτε συνέπεια που τυχόν προκύψει από την τοποθέτηση του εν λόγω εγγράφου. Οι εργοδότες έχουν δικαίωμα πρόσβασης και χρήσης της ιστοσελίδας jobcarrier.gr μόνο για επαγγελματική χρήση αναζήτησης υποψηφίων εργαζομένων. Συμφωνούν δε, ότι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για το περιεχόμενο οποιουδήποτε εγγράφου τοποθετηθεί στην ιστοσελίδα jobcarrier.gr, για την πιστότητα οποιουδήποτε προσωπικού στοιχείου αναρτήσουν στην ιστοσελίδα και για οποιοδήποτε συνέπεια που τυχόν προκύψει από την τοποθέτηση του εν λόγω εγγράφου. Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας jobcarrier.gr, αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία των δημιουργών της. Δίνεται από μέρους των ιδιοκτητών της, η δυνατότητα της ελεύθερης πρόσβασης & πλοήγησης των χρηστών στο jobcarrier.gr, χωρίς ωστόσο οι χρήστες να έχουν το δικαίωμα να πουλήσουν, να μεταβιβάσουν ή να διαθέσουν υλικό της ιστοσελίδας σε τρίτους.
  • Η εταιρία δικαιούται να αρνηθεί την απονομή κωδικού πρόσβασης ή να ακυρώσει κωδικό ή να τερματίσει την παροχή υπηρεσιών στο χρήστη και να αρνηθεί οποιαδήποτε τρέχουσα ή μέλλουσα χρήση της παρούσης ιστοσελίδας ή της βάσης δεδομένων βιογραφικών σε περίπτωση παραβίασης των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης ή του νόμου. Ο χρήστης συμφωνεί πως είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για το περιεχόμενο οποιουδήποτε εγγράφου τοποθετεί στην ιστοσελίδα και για οποιαδήποτε συνέπεια, βλάβη, ζημία τυχόν προκύψει από την τοποθέτηση του εγγράφου αυτού στην εταιρία, σε άλλους χρήστες ή σε τρίτους. Τόσο η αποστολή όσο και το περιεχόμενο των βιογραφικών σημειωμάτων αποτελεί ευθύνη των χρηστών – υποψήφιων εργαζομένων. Οι χρήστες δεν ενθαρρύνονται σε καμία περίπτωση να συμπεριλάβουν στα βιογραφικά τους σημειώματα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα. Στην περίπτωση που συμβεί κάτι τέτοιο η εταιρία δεν ευθύνεται για οποιοδήποτε θέμα τυχόν προκύψει αναφορικά με τις πληροφορίες τις οποίες διέθεσαν οι ίδιοι. Οι εταιρίες/επιχειρήσεις που απολαμβάνουν τις υπηρεσίες της ιστοσελίδας εκχωρούν στην εταιρία το δικαίωμα χρήσης του ονόματος και του λογότυπού τους για την εξυπηρέτηση των αναγκών προσέλκυσης υποψηφίων και προώθησης των υπηρεσιών του. Απαγορεύεται οποιαδήποτε χρήση εκ μέρους των χρηστών οποιουδήποτε ονόματος ή λογοτύπου εμφανίζεται στην ιστοσελίδα χωρίς προηγούμενη συναίνεση της Εταιρίας ή οιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων αυτών. O χρήστης δεσμεύεται και δηλώνει ανεπιφύλακτα ότι τα στοιχεία που δηλώνει κατά την εγγραφή του ή κατά την τοποθέτηση παραγγελίας είναι αληθή, πλήρη και ισχύοντα και φροντίζει να παραμένουν έτσι και σε μελλοντικές συναλλαγές. Επιπλέον δεσμεύεται να χρησιμοποιεί τη σχετική πρόσβαση που του παρέχεται από την ιστοσελίδα, για να τροποποιεί τα στοιχεία του όποτε αυτά αλλάζουν. Σε αντίθετη περίπτωση η jobcarrier.gr έχει το δικαίωμα να αναστείλει ή να τερματίσει το λογαριασμό του και να μην επιτρέψει καμία τρέχουσα ή μελλοντική χρήση των Υπηρεσιών (ή τμήματός τους). Η jobcarrier.gr δεν φέρει ευθύνη σε περιπτώσεις χρήσης πιστωτικών καρτών από ενήλικες ή ανήλικους, χωρίς προηγούμενη έγκριση του κατόχου. Η ιστοσελίδα jobcarrier.gr προσφέρει σε υποψήφιους εργαζόμενους, τη δυνατότητα αναζήτησης εργασίας , ενώ παράλληλα σε εργοδότες, τη δυνατότητα κάλυψης προσφερόμενων θέσεων εργασίας τους από στελέχη της αγοράς. Στα πλαίσια της υπηρεσίας αυτής, δεν ελέγχει τη φερεγγυότητα των χρηστών, ούτε ευθύνεται για το περιεχόμενο των εγγράφων που τοποθετούν οι χρήστες στην ιστοσελίδα jobcarrier.gr. Τόσο η αποστολή, όσο και το περιεχόμενο των βιογραφικών σημειωμάτων αποτελεί ευθύνη των υποψηφίων. Προτείνετε δε, να μην συμπεριλαμβάνουν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα στο βιογραφικό τους. Οι επιχειρήσεις που απολαμβάνουν τις υπηρεσίες του jobcarrier.gr, εκχωρούν στην ιστοσελίδα το δικαίωμα χρήσης του ονόματος και του λογότυπού τους, για την εξυπηρέτηση των αναγκών αναζήτησης υποψηφίων εργαζομένων. Η πρόσβαση όλων των χρηστών στις υπηρεσίες του jobcarrier.gr γίνεται με δική τους ευθύνη και σύμφωνα με τα χρηστά ήθη. Οποιαδήποτε ενέργεια που προσβάλει ή αντίκειται στους όρους χρήσης της ιστοσελίδας, θα εκλαμβάνεται ως παραβίαση του απορρήτου της επικοινωνίας και θα ασκείται δικαστική δίωξη ενάντια κάθε εμπλεκόμενου παραβάτη.
  • Απαγορεύεται ρητώς η μετάδοση, διανομή, διάδοση, τοποθέτηση, παρουσίαση, «φόρτωση» (upload) κλπ, αναρτήσεων στην ιστοσελίδα jobcarrier.gr με περιεχόμενο κακόβουλο, υβριστικό, προσβλητικό, πορνογραφικό, δυσφημιστικό, παραπλανητικό, άσεμνο και εν γένει υλικό που θίγει τα εκ της κείμενης νομοθεσίας προβλεπόμενα δικαιώματα του καταναλωτικού κοινού, των λοιπών χρηστών και της παρούσης ιστοσελίδας και ιδίως αυτά που αφορούν στην προστασία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, τιμής και υπόληψης, της ιδιωτικής ζωής, της ανηλικότητας και της επαγγελματικής φήμης. Δεν είναι επιθυμητές από οποιαδήποτε πλευρά, έγγραφες τοποθετήσεις που να αφορούν σε θρησκευτικά, εθνικά, προσωπικά χαρακτηριστικά, πολιτικές απόψεις, φυλετικές ή άλλες διακρίσεις ή γενικότερα στοιχεία που προσβάλουν ή παραβιάζουν την προσωπικότητα των υποψηφίων ή τη φήμη των επιχειρήσεων. Απαγορεύεται ρητώς κάθε ενέργεια του χρήστη που αποσκοπεί στην απειλή, ή παρενόχληση τρίτων, δημοσιοποίηση προσωπικών δεδομένων και στοιχείων τρίτων νομικών ή φυσικών προσώπων και εν γένει η χρήση της παρούσης ιστοσελίδας για σκοπούς διάφορους από εκείνους για τους οποίους αυτός δημιουργήθηκε και λειτουργεί. Η πρόσβαση όλων των χρηστών στις υπηρεσίες μας γίνεται με δική τους ευθύνη και υποχρεούνται να έχουν πρόσβαση με χαρακτήρα καλόπιστο. Οποιαδήποτε χρήση των υπηρεσιών για σκοπούς άλλους από τους δηλωμένους, πρόσβαση σε πληροφορίες με χαρακτήρα μη δημόσιο, απόπειρα αλλοίωσης πληροφοριών, μη εξουσιοδοτημένος έλεγχος του συστήματος, άσκοπη επιβάρυνση των πόρων, παρενόχληση άλλων χρηστών ή άλλη ενέργεια που στρέφεται κατά του jobcarrier.gr με ή χωρίς χρήση ειδικών μέσων, θα εκλαμβάνεται ως παραβίαση απορρήτου της επικοινωνίας ή/και των συναλλαγών και θα επιδιώκεται δικαστική δίωξη κάθε εμπλεκόμενου παραβάτη.
  • Η εταιρία με διαρκείς ελέγχους από τους τεχνικούς μας επιμελείται προκειμένου να διασφαλίζει την ασφαλή και ακώλυτη χρήση της ιστοσελίδας για τους χρήστες της, απαλλαγμένη από πιθανό κακόβουλο λογισμικό (πχ ιούς) και από πιθανή αυθαίρετη πρόσβαση σε προσωπικές πληροφορίες χρηστών. Επειδή δεν υπάρχει αλάνθαστο σύστημα ασφαλείας, η εταιρία δεν μπορεί να εγγυηθεί πως οι προσπάθειες της κάθε φορά θα είναι απόλυτα επιτυχείς. Συνεπώς δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά που μπορεί να δημιουργηθεί σε χρήστη ως αποτέλεσμα των ανεπιτυχών προσπαθειών της και επισημαίνεται ότι ο χρήστης είναι υποχρεωμένος να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας και προστασίας του συστήματος του.