Πολιτική Απορρήτου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ TOY JOBCARRIER.GR

O τρόπος με τον οποίο το jobcarrier.gr συλλέγει, χρησιμοποιεί, επεξεργάζεται, συντηρεί και γνωστοποιεί πληροφορίες και προσωπικά δεδομένα, τα οποία προέρχονται από τους επισκέπτες και χρήστες της ιστοσελίδας www.jobcarrier.gr, διέπεται από την πολιτική απορρήτου της εταιρίας μας. Αυτή η πολιτική απορρήτου ισχύει για την ιστοσελίδα καθώς για όλα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει και ο κάθε χρήστης της ιστοσελίδας jobcarrier.gr, κάνοντας χρήση των υπηρεσιών που αυτή προσφέρει, αποδέχεται ρητώς και χωρίς καμία επιφύλαξη την παρακάτω πολιτική απορρήτου.H εταιρία με την επωνυμία ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ,
Κ.Δ.Β.Μ. 2 λειτουργεί και διαχειρίζεται την ιστοσελίδα. Σύμφωνα με το ν. 2472/1997, αυτή η εταιρεία είναι ο ‘Υπεύθυνος της Επεξεργασίας’, σχετικά με προσωπικά δεδομένα των χρηστών που συλλέγονται από την ιστοσελίδα jobcarrier.gr.
  • Τα προσωπικά στοιχεία τα οποία η εταιρία μας συλλέγει, αποτελούνται από αυτά τα οποία ο χρήστης αυτοβούλως θέτει στη διάθεση της εταιρίας όταν εγγράφεται στον ιστότοπό μας (π.χ. ηλεκτρονική διεύθυνση) ή όταν αποστέλλει βιογραφικό σημείωμα (π.χ. όνομα, επίθετο, τηλέφωνο κ.λ.π) και από αυτά που η εταιρία μας συλλέγει κατά την περιήγησή και χρήση των υπηρεσιών μας από τον επισκέπτη/χρήστη της ιστοσελίδας, όπως είναι η IP διεύθυνση και η χρησιμοποίηση cookies για την αναγνώριση της ταυτότητας του επισκέπτη.H IP είναι μία διεύθυνση την οποία αποκτά κάθε υπολογιστής που συνδέεται στο Ίντερνετ και είναι μοναδική στον κόσμο, ενώ τα cookies είναι μικρά κομμάτια κώδικα που αποστέλλονται και αποθηκεύονται στη μνήμη του υπολογιστή του χρήστη και χρησιμοποιούνται για την διευκόλυνση της λειτουργίας της ιστοσελίδας, την εύκολη πρόσβαση του χρήστη σε αυτήν, για στατιστικούς λόγους, για λόγους διαφήμισης και πάντως σε καμία περίπτωση τα cookies δεν επιτελούν καμία άλλη λειτουργία εκτός των αναφερομένων στην παρούσα πολιτική απορρήτου. O χρήστης μπορεί να επιλέξει, ώστε να μην λαμβάνει cookies είτε συνολικά είτε κατά περίπτωση.Η εταιρία μας δε φέρει καμία απολύτως ευθύνη για τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται από τρίτους τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών της ιστοσελίδας, τα οποία θα βρίσκονται σε σημείο της ιστοσελίδας με ελεύθερη πρόσβαση σε κάθε επισκέπτη της ιστοσελίδας. Η εταιρία μας δύναται να συλλέγει μη προσωπικά στοιχεία αναγνώρισης από τους χρήστες κάθε φορά που αλληλεπιδρούν με την ιστοσελίδα μας. Τα μη προσωπικά στοιχεία αναγνώρισης μπορεί να περιλαμβάνουν, το όνομα του προγράμματος περιήγησης, τον τύπο του υπολογιστή και τεχνικές πληροφορίες σχετικά με τους χρήστες μέσω της σύνδεσης τους στην ιστοσελίδα μας, όπως το λειτουργικό σύστημα και τους φορείς παροχής υπηρεσιών Διαδικτύου που χρησιμοποιούν και άλλες παρόμοιες πληροφορίες.
  • Η εταιρία μας χρησιμοποιεί τα δεδομένα που συλλέγει για την ενημέρωση των χρηστών για νέες θέσεις εργασίας, των εργοδοτών για την προσφορά εργασίας, για να βελτιώσει την επίδοση της ιστοσελίδας, για αποστολή ενημερωτικού και διαφημιστικού υλικού, εφόσον ο χρήστης έχει συναινέσει σε τούτο, καθώς και για την συλλογή στατιστικών στοιχείων. Σε ό,τι αφορά τα προσωπικά δεδομένα, τα οποία συλλέγονται από την τοποθέτηση των βιογραφικών σημειωμάτων από τους χρήστες (π.χ. όνομα, τηλέφωνο, διεύθυνση κλπ), η εταιρία διατηρεί το δικαίωμά της τόσο να τα συλλέγει όσο και να τα διαθέτει - προωθεί σε ενδιαφερόμενους εργοδότες – επιχειρήσεις, σε φορείς, οργανισμούς ή συμβούλους ανθρωπίνων πόρων οι οποίοι/ες είναι συνδρομητές της. Σε κάθε περίπτωση, ο χρήστης της ιστοσελίδας μας διατηρεί το δικαίωμα να προβάλλει αντιρρήσεις για την διατήρηση δεδομένων που τον αφορούν, τις οποίες δύναται να γνωστοποιήσει εγγράφως στην εταιρία μας. Στην περίπτωση αυτή η εταιρία προβαίνει στη διαγραφή των στοιχείων του χρήστη, εκτός αν νόμιμοι λόγοι επιβάλλουν το αντίθετο ή/και πρόκειται για στοιχεία που αποδεικνύουν την ύπαρξη συμβατικής σχέσης μεταξύ της εταιρίας και του χρήστη.
  • Η εταιρία μας δεσμεύεται να παρέχει πρόσβαση στο χρήστη στα προσωπικά του δεδομένα και να ενημερώνει αυτόν οποτεδήποτε θελήσει στα πλαίσια του Ν. 2472/1997 και των δικαιωμάτων που αυτός του παρέχει για ό, τι αφορά την τήρηση και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων. Επιπλέον ο χρήστης της ιστοσελίδας jobcarrier.gr δικαιούται: Να ενημερώνεται για το ποιες πληροφορίες και προσωπικά δεδομένα τηρούνται σε ηλεκτρονική μορφή και σε έγγραφα αρχεία. Να ενημερώνεται για τον σκοπό της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων, για τους παραλήπτες ή για τις κατηγορίες παραληπτών. Να ενημερώνεται για πιθανές αλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί στον τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων. Να ενημερώνεται σχετικά με την μεθοδολογία που εφαρμόζεται στην διαδικασία αυτόματης επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων. Να ενημερώνεται σχετικά με τα μέτρα ασφαλείας που επιβάλλονται από τον Υπεύθυνο της Επεξεργασίας για την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων. Να ενημερώνεται για σχετική μεταβίβαση στοιχείων του χρήστη σε τρίτους. Να απαιτήσει να μην χρησιμοποιούνται τα προσωπικά δεδομένα για την προώθηση διαφόρων προϊόντων, υπηρεσιών και ιδεών. Να απαιτεί τη διόρθωση ή καταστροφή προσωπικών δεδομένων που είναι λανθασμένα. Να υποβάλλει αντίρρηση οποιαδήποτε στιγμή για την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων Να διεκδικεί αποζημίωση αν έχει υποστεί ζημία και ηθική βλάβη ως αποτέλεσμα της παραβίασης από την εταιρία των διατάξεων του νόμου 2472/1997.
  • Η εταιρία μας σύμφωνα με τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις που διέπουν την προστασία προσωπικών δεδομένων έχει υιοθετήσει την κατάλληλη πρακτική συλλογής αυτών, την αποθήκευση και επεξεργασία τους με τον προσφορότερο τρόπο και την προστασία τους από κάθε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, αλλοίωση, αποκάλυψη ή καταστροφή τους. Η εταιρία μας δεν εμπορεύεται και δεν μεταβιβάζει σε τρίτους για οποιονδήποτε λόγο χωρίς τη συγκατάθεση του χρήστη τα προσωπικά του δεδομένα.
  • Το jobcarrier.gr έχει τη διακριτική ευχέρεια να ενημερώνει την παρούσα πολιτική απορρήτου ανά πάσα στιγμή. Γι’ αυτό το λόγο παρακαλούμε τους χρήστες να ελέγχουν συχνά αυτή τη σελίδα για τυχόν αλλαγές, για να είναι ενημερωμένοι σχετικά με το πώς βοηθάμε στην προστασία των προσωπικών πληροφοριών που συλλέγουμε. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι είναι δική σας ευθύνη να επιθεωρείτε την πολιτική απορρήτου σε τακτά χρονικά διαστήματα, για να ενημερώνεστε για τις τροποποιήσεις.
  • Με τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας, δηλώνετε ότι αποδέχεστε την παρούσα πολιτική. Αν δεν συμφωνείτε με αυτή την πολιτική, παρακαλούμε μην χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας. Η συνεχής χρήση της ιστοσελίδας μετά την τοποθέτηση αλλαγών στην πολιτική αυτή, θα πρέπει να θεωρείται αποδοχή αυτών των αλλαγών.